Algemene Voorwaarden


ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN TABLE IN A BOX

 

 1. DEFINITIES

Artikel:

een artikel uit deze algemene en bijzondere voorwaarden.

 

AVG:

 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016.

Bedenktijd:

 

de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel VI.47 WER.

 

Consument:

 

de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

 

Creatie:

elk werk dat het vormelijke resultaat is van een intellectuele of scheppende activiteit (zoals maar niet beperkt tot ontwerpen, tekeningen, schetsen, plannen, tekens, logo’s, teksten, foto’s, audiovisuele werken) en het resultaat ervan, ongeacht de drager ervan, ongeacht het voorwerp ervan (zoals maar niet beperkt tot ontwerpen van interieurinrichting, (tafel)decoratie, tafelschikking, lesmateriaal, marketingmateriaal), ongeacht de artistieke of industriële aard ervan, al dan niet geïncorporeerd in een Product. 

 

Diensten:

 

de door Table in a Box aangeboden en/of in opdracht van de Klant uitgevoerde diensten en/of werken met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aanbieden van workshops (tafeldecoratie, bloemschikken, enz.) en het verhuren van materiaal, zoals nader omschreven in de Overeenkomst.

 

Duurzame Gegevensdrager:

 

elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Herroepingsrecht:

 

de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op Afstand (cf. Artikel 10 van deze algemene voorwaarden).

 

Intellectuele Eigendomsrechten:

 

alle huidige of toekomstige (intellectuele eigendoms)rechten en aanspraken, in de ruimste zin, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en naburige rechten, softwarebescherming, databankbescherming, tekeningen en modellenrechten, merkenrechten, octrooirechten, handelsnamen en domeinnamen, met inbegrip van (het recht tot) het aanvragen van de verlening van dergelijke rechten.

 

Klant:

 

elke natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet Consument, die een bestelling plaatst, al dan niet via de Website, zowel voor zichzelf als voor derden, en/of een Overeenkomst sluit met Table in a Box.

 

Maatproducten:

 

Producten die niet op eenvoudige wijze bij toeleveranciers aangekocht kunnen worden, maar die door Table in a Box zelf en op maat ontwikkeld worden in opdracht van en in overeenstemming met de aanwijzingen van de Klant.

 

Modelformulier voor Herroeping:

 

het in Deel IV van deze algemene voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

 

Table in a Box:

BLYSTR BV, vennootschap naar Belgisch recht

Maatschappelijke zetel: Venlaan 26, 2820 Bonheiden (BELGIË)

Ondernemingsnummer (btw): (BE)0663.873.542.

Telefoonnummer: +32 (0)477 59 68 92 (bereikbaar op Werkdagen van 09u00 tot 17u00).

E-mailadres: info@tableinabox.be.

 

Overeenkomst:

 

de tussen Table in a Box en de Klant afgesloten overeenkomst(en) in verband met de Producten of Diensten van Table in a Box, met inbegrip van huidige algemene en bijzondere voorwaarden.

 

Overeenkomst op Afstand:

 

een Overeenkomst die tussen Table in a Box en een Consument wordt gesloten i.h.k.v. een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de Table in a Box en de Consument).

 

Overmacht:

 

omstandigheden die de nakoming van de verbintenis van Table in a Box redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt en die niet aan Table in a Box toerekenbaar zijn, zelfs indien dit voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst, zoals, doch niet beperkt tot, natuurramp, oorlog, epidemie en pandemie, sabotage, vorst, brand, ontploffing, blokkades, staking, lock-out, overheids- en administratieve beslissingen, gerechtelijke uitspraken of bevelen, verstoring van externe informatietechnologie, materiaalschaarste, telecommunicatie, stroomvoorziening en andere systemen of netwerken.

 

een / de Partij / Partijen:

 

de aanduiding voor, al naargelang het geval, Table in a Box of de Klant, dan wel Table in a Box en de Klant.

 

Product(en):

de door Table in a Box aan de Klant geleverde producten, al dan niet op maat gemaakt (Maatproducten), zoals bepaald in de Overeenkomst.

 

Website:

 

de website / webshop beschikbaar op https://www.tableinabox.be/ uitgebaat door Table in a Box.

 

Werkdagen:

 

dit zijn alle dagen, behalve zaterdagen, zondagen en Belgische wettelijke feestdagen.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN
 2. Toepassingsgebied
  • Deze algemene voorwaarden maken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een integraal deel uit van en zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van elke tussen Table in a Box en de Klant gesloten Overeenkomst, m.i.v. alle offertes, facturen en Diensten van Table in a Box.
  • Behoudens bewijs van het tegendeel, houdt elke verrichting via de Website (inclusief bestellingen en aankopen) de uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene en bijzondere voorwaarden door de Klant. De Klant erkent en aanvaardt dat uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden van Table in a Box van toepassing zijn en dat de eventuele eigen algemene voorwaarden volledig uitgesloten worden, dan wel dat de algemene en bijzondere voorwaarden van Table in a Box voorrang hebben.
  • Hetgeen uitdrukkelijk in de tussen Table in a Box en de Klant gesloten Overeenkomst gestipuleerd werd, alsook de (eventuele) bijzondere voorwaarden van Table in a Box (zie deel III. Bijzondere Bepalingen) hebben, in geval van tegenstrijdigheid, steeds voorrang boven deze algemene voorwaarden.
  • De Overeenkomst en/of deze algemene en bijzondere voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid of voorwaarden van andere dienstverleners, partners, leveranciers of ondernemingen waarop Table in a Box beroep doet (al dan niet in onderaanneming).
  • Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen ter bescherming van ondernemingen (i.d.z.v. artikel I.1.1° Wetboek Economisch Recht) en van Consumenten (i.d.z.v. artikel I.1.2° Wetboek Economisch Recht).
  • Table in a Box behoudt zich het recht voor de Overeenkomst en/of deze algemene en bijzondere voorwaarden steeds te wijzigen mits het voorafgaand akkoord van de Klant (hetgeen o.a. kan bewezen worden door de verdere uitvoering van de Overeenkomst of het blijven gebruik maken van de Website). Elke aankoop is onderworpen aan de versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op het moment van het sluiten van de Overeenkomst. De meest actuele versie van deze algemene voorwaarden is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Algemene Voorwaarden’ op de website van Table in a Box (https://shop.tableinabox.be/pages/algemene-voorwaarden).

 

 1. Aanbod
  • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de Website vermeld. Table in a Box kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een bepaald Product of Dienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Table in a Box.
  • De Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Table in a Box gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten of Diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Table in a Box niet.
  • De informatie en aanbod op de Website, inclusief de afbeeldingen en beschrijving van de Producten en Diensten, is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de Overeenkomst. De informatie en aanbod op de Website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico. Meer informatie hierover vindt u ook in onze gebruiksvoorwaarden-disclaimer: https://www.tableinabox.be/gebruiksvoorwaarden.
  • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst
  • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Table in a Box en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  • De Overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. Door een bestelling te plaatsen en deze algemene voorwaarden goed te keuren, bevestigt de Klant dat de Nederlandse taal voor hem begrijpelijk, duidelijk en ondubbelzinnig is.
  • Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Table in a Box onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Table in a Box is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
  • Elke wijziging van de bestelling door de Klant na bevestiging door Table in a Box van de bestelling is onderworpen aan de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding ervan door Table in a Box. In geval van een verzoek vanwege de Klant tot wijziging van de bestelling na verzending van de goederen is, in geval van een Overeenkomst op Afstand, enkel de procedure van herroeping zoals beschreven in Artikel 10 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
  • Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Table in a Box de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. De online bestellingen en betalingen verlopen via het platform ‘SHOPIFY’. Voor meer informatie over gegevensbescherming kan de Consument de privacy policy raadplegen: https://shop.tableinabox.be/pages/privacybeleid.
  • Table in a Box archiveert de afgesloten Overeenkomsten elektronisch en stelt ze ter beschikking aan de Klant op een Duurzame Gegevensdrager.

 

 1. Overeenkomst op Afstand
  • Table in a Box heeft de tekst van deze algemene voorwaarden (die de informatie bevat zoals voorgeschreven door artikel VI.45, § 1 WER) aan de Consument beschikbaar gesteld voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten. Indien dit om eender welke reden redelijkerwijs niet mogelijk zou zijn, zal Table in a Box, voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien. Op verzoek van de Consument zal Table in a Box, in voorkomend geval, de tekst van deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk en kosteloos toezenden.
  • Indien de Overeenkomst op Afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld. De Consument kan deze op een Duurzame Gegevensdrager opslagen. Indien dit om eender welke reden redelijkerwijs niet mogelijk zou zijn, zal voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten meegedeeld worden waar van de algemene voorwaarden langs elektronische kan worden kennisgenomen. Op verzoek van de Consument zal Table in a Box, in voorkomend geval, de tekst van deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toezenden.

 

 1. Bestelprocedure Producten
  • Producten die geen Maatproducten zijn, kunnen aangekocht worden via de webshop op de Website. Enkel de bestellingen via de Website worden geregistreerd:
 • Men selecteert een product voor toevoeging aan het winkelmandje door te klikken op de knop “toevoegen aan winkelmandje”
 • Rechtsboven “mijjn mandje” aanklikken om een overzicht te krijgen van de producten in het winkelmandje.
 • Kies voor “bekijk mandje” of kies ervoor om rechtstreeks naar de checkout te gaan.
 • Pas in het winkelmandje eventueel de hoeveelhden aan, vul eventuele vragen of BTW nummer aan in geval een professionele factuur opgemaakt dient te worden. Bij het ontbreken van een BTW nummer dient dit achteraf per email binnen de maand aangevraagd te worden.
 • Bij verkoop dient men akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en privacy verklaring -kruis hiervoor het vakje aan na lectuur.
 • Klik op “ga door naar afrekenen”
 • Vul het email adres in bij contactinformatie
 • Kies voor een bezorgmethode: afhalen aan het atelier of versturen per post. In het laatste geval is een postadres verschuldigd op deze plaats.
 • Vul eventueel een kortingcode of cadeaubon in rechts van het sherm
 • Druk op de knop “ga naar betalen”
 • Kies voor de gewenste betaalmethode & vul eventueel een ander factuuradres aan
 • Klik op “bestelling voltooien”

Gedurende heel de aankoopprocedure ziet de Consument een overzicht van de bestelde Producten met vermeldingen van alle prijzen en kosten. Gedurende heel de aankoopprocedure kan de Consument bovenaan zien in welke fase van de aankoopprocedure hij zich bevindt door een visuele begeleiding. Wanneer de Consument de betaling heeft uitgevoerd, gaat hij een contractuele verbintenis aan en wordt de bestelling als definitief beschouwd.

 • Voor Maatproducten dient de Klant een offerte aan te vragen via het online aanvraagformulier op de Website. De offertes van Table in a Box zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, louter informatief, niet‑bindend en geldig voor een periode van één (1) maand na dagtekening van de offerte.

Een bindende Overeenkomst komt pas tot stand op het ogenblik dat Table in a Box een door de Klant gedateerde en ondertekende offerte ontvangt. Offertes kunnen slechts voorbehoudloos en zonder afwijking door de Klant worden aanvaard. Wijzigingen aan de offertes zijn slechts geldig indien Table in a Box deze schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard heeft.

Alle offertes zijn gebaseerd op de door de Klant aangeleverde informatie. Indien nadien blijkt dat deze informatie foutief of onvolledig was, kan dit aanleiding geven tot een aanpassing van de offerte of de Overeenkomst (zoals de aanpassing van de prijs).

 • In geval van problemen met betrekking tot de werking van de databank via de Website, inzonderheid in geval van poging tot fraude, een onvolledige of onjuiste bestelling, het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens, het niet-betalen van vorige leveringen of weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de Klant, het niet-bevestigen van de betaling via web banking door de instelling die moet zorgen voor de technische verwezenlijking van deze betaling of enige (andere) ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestellingen waarbij de Klant betrokken is, behoudt Table in a Box zich het recht voor om zonder enige motivering de bevestiging van de bestelling en bijgevolg de levering op te schorten of te weigeren.
 • In geval een besteld Product niet beschikbaar is, zal Table in a Box de Consument onmiddellijk op de hoogte brengen en hem een alternatief Product aanbieden. In geval de Consument niet akkoord gaat met het alternatief, zal Table in a Box het betaalde bedrag terugbetalen binnen de tien (10) kalenderdagen na de afwijzing door de Consument.

 

 1. Diensten
  • Table in a Box kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op verbonden ondernemingen of derde partijen, zoals onderaannemers of externe dienstverleners, en hun personeel of aangestelden, ongeacht hun locatie.
  • Table in a Box kan iedere Overeenkomst of afzonderlijke rechten en/of verplichtingen ervan overdragen aan haar verbonden ondernemingen of derden, ongeacht hun locatie. In voorkomend geval zal deze overdracht tegenstelbaar zijn aan de Klant na eenvoudige schriftelijke kennisgeving door Table in a Box, waarna Table in a Box bevrijd zal zijn van haar contractuele verplichtingen. In geval van voormelde overdracht blijft de Overeenkomst onverminderd voortbestaan tussen de Klant en de derde en zullen, indien de Klant een Consument is, de garanties voor de Klant niet geringer kunnen worden overeenkomstig artikel VI.83, 31° WER.
  • Indien de Klant gevraagd wordt om bij het einde van de Diensten documenten af te tekenen, geldt de aftekening van deze documenten als onweerlegbaar bewijs van de aanvaarding door de Klant van de daarin vermelde Diensten.

 

 1. Levering
  • De Producten en Diensten worden geleverd zoals omschreven op de bestelbon, de factuur of de Overeenkomst.
  • Tenzij de Klant een Consument is of schriftelijk anders overeengekomen zou zijn, zijn de door Table in a Box meegedeelde leveringstermijnen voor Producten louter indicatief.
  • Table in a Box levert in België en in Nederland. De Klant kan voor de levering kiezen tussen de op de Website vermelde leveringswijzen.
  • Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Table in a Box kenbaar heeft gemaakt.
  • Table in a Box heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren.
  • Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de door Table in a Box aangeboden vervoerder is) de Producten fysiek in bezit heeft gekregen.
  • De Klant is gehouden de Producten onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele gebreken of niet‑conformiteit.
  • Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een Product of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld. Onverminderd hetgeen bepaald in Artikel 10, worden Producten die Table in a Box hebben verlaten onder geen enkele voorwaarde omgeruild of teruggenomen.

 

 1. Garantie
  • De Consument heeft een wettelijke garantie krachtens de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
  • Om een beroep te doen op de garantie, moet de Consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Consumenten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de Producten te bewaren.
  • Voor Producten die online werden aangekocht en bij de Consument thuis zijn afgeleverd, dient de Consument contact op te nemen met Table in a Box en het Product op zijn kosten terug te bezorgen aan Table in a Box.
  • Bij vaststelling van een gebrek moet de Consument Table in a Box zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van twee (2) maanden na vaststelling ervan door de Consument te worden gemeld (maar dit is gelet op de aard van het merendeel van de Producten van Table in a Box in principe onmogelijk). Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
  • De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het Product in strijd met het doel waarvoor het geproduceerd werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het Product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
  • Defecten die zich manifesteren na een periode van zes (6) maanden volgend op datum van aankoop (maar dit is gelet op de aard van het merendeel van de Producten van Table in a Box in principe onmogelijk), desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Consument.

 

 1. Klachten
  • Elke klacht over de levering van de Producten en/of over de uitvoering van de Diensten van Table in a Box m.b.t. zichtbare gebreken, de uitvoering van de Overeenkomst en/of niet-conformiteiten moeten op straffe van verval gemotiveerd en per aangetekend schrijven geschieden uiterlijk binnen tien (10) kalenderdagen na de levering of uitvoering. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak van de Klant tegen Table in a Box omtrent de geleverde Diensten en/of Producten en gelden zij, onverminderd hetgeen bepaald in Artikel 3, als aanvaard.
  • Voor verborgen gebreken kan Table in a Box op straffe van verval maar aangesproken worden indien de klacht uiterlijk binnen tien (10) kalenderdagen na de vaststelling ervan per aangetekend schrijven aan Table in a Box wordt gericht met een nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht. Het recht om een klacht in te stellen vervalt in ieder geval na zes (6) maanden vanaf de uitvoering.
  • Huidig Artikel 9 geldt enkel voor Producten die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst. Table in a Box is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken m.b.t. (en/of kan geen enkele garantie leveren voor) producten van derden en door derden verrichte wijzigingen of uitbreidingen van of m.b.t. de Producten.
  • Maatproducten worden onder geen enkel beding teruggenomen en/of terugbetaald door Table in a Box.
  • Een klacht zoals bedoeld in de Artikelen 1 en 9.2 schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
  • Een klacht verleent de Klant niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, noch het recht om de inontvangstneming of de betaling van het Product of een Dienst te weigeren, noch het recht om schadevergoeding te eisen.

 

 1. Herroepingsrecht bij overeenkomst op Afstand
  • De Consument kan onder de voorwaarden zoals uiteengezet in dit Artikel 10 een Overeenkomst op Afstand m.b.t. de aankoop van een Product of Dienst gedurende de Bedenktijd, een termijn van veertien (14) dagen, zonder opgave van redenen herroepen. Table in a Box kan de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
  • De Bedenktijd van veertien (14) dagen gaat in op:
 • de dag nadat de Consument (of een vooraf door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is) het Product fysiek heeft ontvangen;
 • als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld, de dag waarop de Consument (of een vooraf door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is) het laatste Product fysiek heeft ontvangen (onverminderd het recht van Table in a Box om, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd te weigeren);
 • als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Consument (of een vooraf door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is) de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de Consument (of een vooraf door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is) het eerste Product heeft ontvangen.
  • De Consument erkent en aanvaardt dat hij, overeenkomstig artikel VI.53, 1°, 3°, 4° en 6° WER, geen Herroepingsrecht heeft voor volledig uitgevoerde Diensten, de levering van Maatproducten, Producten die snel bederven (o.a. gebruik van verse bloemen en groenmaterialen) en goederen die na levering door hun aard onherroepelijk met elkaar vermengd zijn (o.a. de zelfbouwpakketten).
  • Tijdens de Bedenktijd, indien van toepassing, zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou (mogen) doen. Beschadigde Producten worden niet teruggenomen.
  • De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in Artikel 4. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als Table in a Box hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.
  • Als de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd door middel van het als Deel IV. gevoegde Modelformulier voor Herroeping (niet verplicht) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Table in a Box (schriftelijk, per post of per e-mail): BLYSTR BV, Table in a Box, Venlaan 26, 2820 Bonheiden (BELGIË), e‑mail: info@tableinabox.be. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
  • Als Table in a Box de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  • Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, zendt hij het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Table in a Box verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  • Tenzij Table in a Box zou aangeboden hebben om het Product zelf af te halen, zendt de Consument het betrokken Product onmiddellijk en alleszins binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in Artikel 6 bedoelde melding terug of overhandigt het aan (een gemachtigde van) Table in a Box. De Consument heeft deze terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt binnen de Bedenktijd.
  • Table in a Box vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Table in a Box in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld en alleszins binnen een termijn van veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Als de Consument evenwel heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, moet Table in a Box de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
  • Onverminderd hetgeen bepaald in Artikel 10, draagt de Consument de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
  • Tenzij Table in a Box aanbiedt het Product zelf af te halen, mag zij wachten met het terugbetalen tot zij het geretourneerde Product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  • Table in a Box gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

 

 1. Prijzen, facturatie en betaling
  • Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, worden de prijzen bepaald in de Overeenkomst.
  • De prijs is inclusief btw, maar exclusief eventuele leverings- en/of verzendingskosten. De prijzen staan vermeld in euro en zijn geldig op de dag waarop de Website wordt bezocht en/of de bestelling wordt geplaatst.
  • Het bedrag van de leverings-, verzendings-, reservatie-, administratieve of andere kosten wordt apart vermeld. Een overzicht en berekening van deze kosten wordt op elk moment vóór de bevestiging van de bestelling door de Consument weergegeven op de Website. Het totale bedrag dat de Consument verschuldigd is, inclusief voormelde kosten, wordt steeds vermeld op de (web)pagina bij de bevestiging van de bestelling. Elke extra betaling bovenop de overeengekomen vergoeding vereist de uitdrukkelijke toestemming van de Consument vóór de bevestiging van de bestelling. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering, vallen integraal ten laste van de Klant.
  • Ingeval de leveranciers van Table in a Box hun prijzen t.o.v. Table in a Box verhogen, heeft Table in a Box het recht om deze prijsverhoging onverkort door te rekenen aan de Klant. Prijzen kunnen ook steeds in onderling akkoord worden gewijzigd.
  • Alle wijzigingen aan bestellingen op vraag van de Klant vallen integraal ten laste van de Klant en worden afzonderlijk gefactureerd aan de tarieven zoals vastgesteld in de Overeenkomst of, bij ontstentenis daaraan, volgens de op het moment van de uitvoering van kracht zijnde prijzen van Table in a Box.
  • Table in a Box bezorgt de facturen elektronisch via het door de Klant aangegeven e-mailadres of per gewone post aan het door de Klant opgegeven adres. Indien de Klant een Consument is, kan hij weigeren om elektronische facturen te ontvangen. Hiertoe dient hij Table in a Box te contacteren via de hierboven vermelde bedrijfsgegevens.
  • Een factuur kan maar geldig geprotesteerd worden binnen een termijn van tien (10) Werkdagen na de uitgiftedatum ervan middels een aangetekend of per e-mail met ontvangstbevestiging gemotiveerd schrijven. Iedere factuur die niet op voormelde wijze geprotesteerd werd, is onherroepelijk aanvaard.
  • De totale prijs is integraal opeisbaar na bevestiging van de bestelling door de Klant. Tenzij schriftelijk anders bepaald, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst.
  • De eigendom van de Producten wordt slechts overgedragen na de volledige betaling van de prijs door de Klant. Table in a Box heeft het recht om niet (volledig) betaalde Producten terug te nemen.
  • Bij ontstentenis aan integrale en tijdige betaling, heeft Table in a Box van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht (i) op nalatigheidsinteresten gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties indien de Klant een onderneming is en een intrestvoet van 5% indien de Klant een Consument is vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van volledige betaling, (ii) alsook op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 50,- (onverminderd het recht van Table in a Box om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade). In geval Table in a Box in gebreke zou blijven t.a.v. de Consument, o.m. om bepaalde bedragen (terug) te betalen aan de Consument, zal laatstgenoemde aanspraak kunnen maken op betaling vanwege Table in a Box van dezelfde nalatigheidsinteresten en/of forfaitaire schadevergoeding zoals hiervoor bepaald.
  • Bij ontstentenis aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande, maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.
  • Alle betalingen door de Klant worden eerst toegerekend op de interesten, schadevergoeding en eventuele kosten, en pas daarna op de hoofdsom van de langst vervallen factu(u)r(en).
  • Table in a Box heeft het recht om alle bedragen die zij aan de Klant uit welken hoofde ook verschuldigd zou zijn, te compenseren met de bedragen die de Klant aan Table in a Box verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn. Tenzij de Klant een Consument is of behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Table in a Box, is compensatie door de Klant niet toegestaan.
  • Indien de Klant uit meerdere personen (natuurlijke en/of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst hen verplicht.
  • Indien de opdrachtgever een Consument is, zal Table in a Box geen vergoedingen aanrekenen aan de Klant voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel die de kosten voor Table in a Box als gevolg van het gebruik van dit middel overschrijden.
  • De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Table in a Box te melden.

 

 1. Wanprestaties en beëindiging van de Overeenkomst
  • Table in a Box is gerechtigd om met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, haar verplichtingen op te schorten of te beperken indien de Klant tekortkomt aan een van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst of onder deze algemene voorwaarden. Table in a Box brengt de Klant schriftelijk op de hoogte van de opschorting.
  • De Klant blijft tijdens de volledige periode van opschorting verplicht om de (volledige) prijs, alsook alle bijkomende kosten te betalen.
  • In geval van een tekortkoming door de Klant aan een van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst of onder deze algemene voorwaarden, kan Table in a Box bovendien de Overeenkomst lastens de Klant onmiddellijk en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven en mits de toekenning van een remediëringstermijn van vijftien (15) kalenderdagen.
  • Indien Table in a Box de Overeenkomst lastens de Klant buitengerechtelijk ontbindt overeenkomstig Artikel 3, is de Klant Table in a Box een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 50% van het bedrag zoals bepaald in de Overeenkomst (onverminderd het recht van Table in a Box om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade), met een minimum van EUR 100,-. In alle gevallen heeft Table in a Box recht op integrale vergoeding voor de door haar voor ontbinding geleverde Producten en verleende Diensten.
  • Table in a Box heeft het recht de Overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, te ontbinden indien de Klant failliet verklaard wordt, zijn activiteiten stopzet of vereffend wordt. In voorkomend geval worden alle openstaande, maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Table in a Box is enkel aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit haar bedrog, de opzettelijke of zware fout van haarzelf of haar aangestelden of de schade die het gevolg is van het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen van de Overeenkomst. Table in a Box is daarentegen nooit aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van Overmacht, noch voor schade veroorzaakt door toeval, een externe oorzaak of door handelingen of nalatigheden van de Klant, zijn aangestelden en/of derden. Table in a Box is evenmin aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
  • Enkel de Klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte Producten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze Producten aanwendt.
  • Table in a Box draagt geen enkele aansprakelijkheid indien de Klant een van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst of onder deze algemene voorwaarden niet naleeft of indien de schade ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie van de Klant.
  • Table in a Box is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade zoals doch niet beperkt tot economische schade (bv. winstderving, tijdverlies, verlies van opportuniteiten, verlies aan goodwill, toename van algemene kosten, verstoring van handelsactiviteiten verlies van klanten, vorderingen van derden enz. of enige andere vorm van economische schade), immateriële schade (bv. reputatieschade) en schade aan andere producten dan de door Table in a Box geleverde Producten of Diensten. Table in a Box is evenmin aansprakelijk voor vertragingen in de levering van de Producten, noch voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.
  • Table in a Box is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de producten of materialen die haar door de Klant worden toevertrouwd.
  • In ieder geval dient de Klant binnen de tien (10) Werkdagen na vaststelling van eventuele schade Table in a Box aangetekend of per e-mail met ontvangstbevestiging in kennis te stellen van het schadeverwekkende feit, bij gebreke waaraan de klacht niet wordt aanvaard en de Klant geacht wordt afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens Table in a Box.
  • Bij schending van enige op hem rustende verplichting onder de overeenkomst of onder deze algemene voorwaarden zal de Klant Table in a Box integraal vergoeden voor alle schade die Table in a Box leidt. De Klant vrijwaart Table in a Box tevens voor iedere schadeaanspraak van derden ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst (d.i. integrale schadeloosstelling van Table in a Box voor alle kosten, schaden en renten die voor Table in a Box mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van door derden ingestelde (rechts-)vorderingen).
  • Table in a Box kan in geen geval hoofdelijk, ondeelbaar of in solidum met derden gehouden zijn schade te vergoeden.
  • Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Table in a Box, ongeacht de omvang van de schade en de soort tekortkoming, steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar werd uitbetaald of, bij ontstentenis daaraan, het bedrag gelijk aan het dubbel van de door de Klant aan Table in a Box betaalde vergoeding voor de levering van de Producten of Diensten waarop de klacht is gebaseerd.
  • Niets in deze bepaling houdt t.a.v. een Consument een uitsluiting of beperking in van Table in a Box’s aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of overlijden veroorzaakt door het doen of nalaten van Table in a Box’s.

 

 1. Overmacht
  • De prestaties van Table in a Box worden in geval van Overmacht geheel, dan wel gedeeltelijk opgeschort voor de volledige duur ervan, zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding heeft. In voorkomend geval wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de opschorting.
  • Indien de Overmacht langer duurt dan drie (3) maanden zullen Table in a Box en de Klant te goeder trouw de Overeenkomst heronderhandelen. Indien de heronderhandeling vruchteloos dan wel zinloos zou zijn, heeft iedere Partij het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, te beëindigen. In voorkomend geval vergoedt de Klant Table in a Box voor de reeds geleverde Producten of Diensten.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten
  • Alle Intellectuele Eigendomsrechten op elke Creatie van Table in a Box zijn de exclusieve eigendom van Table in a Box (of haar licentiegevers).
  • Geen enkele bepaling in de Overeenkomst zal kunnen worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht of licentie aan de Klant van de Intellectuele Eigendomsrechten van Table in a Box, onverminderd uitdrukkelijke andersluidende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
  • Behoudens (i) voor persoonlijke en niet-publieke doeleinden buiten elke ondernemingsactiviteit en (ii) dwingende wettelijke uitzonderingen, en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Table in a Box, is het de Klant niet toegelaten de Creaties te reproduceren (bijvoorbeeld door ze te vertalen, te wijzigen, te bewerken, te verhuren en/of uit te lenen) en/of publiek mee te delen.
  • Het is de Klant niet toegestaan enig onderscheidingsteken (bijvoorbeeld een merk of handelsnaam) of enige Creatie van Table in a Box of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar ook ter wereld (bijvoorbeeld als domeinnaam).
  • Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding van de Intellectuele Eigendomsrechten van Table in a Box te wijzigen, te verwijderen en/of onherkenbaar te maken.
  • Alle Intellectuele Eigendomsrechten op Creaties die tot stand komen tijdens opleidingen van Table in a Box worden integraal, automatisch, van rechtswege, zo ver als mogelijk, voor de ganse duurtijd van de betreffende Intellectuele Eigendomsrechten en wereldwijd overgedragen aan Table in a Box, zulks voor elke exploitatiewijze. De door de Klant tijdens de opleiding van Table in a Box verworven kennis en ervaring vormen de vergoeding voor voormelde overdracht.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens
  • Table in a Box is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de Klant of andere betrokkenen in het kader van de Overeenkomst. Zij treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst in overeenstemming is met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de AVG. Zij treft o.m. ook alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens die via de Producten of Diensten worden verwerkt. Op de verwerking van persoonsgegevens door Table in a Box is haar privacy policy van toepassing die kan worden geraadpleegd op https://shop.tableinabox.be/pages/privacybeleid . Indien en voor zover Table in a Box t.a.v. de Klant kwalificeert als een verwerker van persoonsgegevens, waarbij zij in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens van bepaalde betrokkenen (bv. klanten, medewerkers, werknemers, dienstverleners of leveranciers van de Klant) verwerkt op instructie en ten behoeve van de Klant, zijn de bepalingen van een Addendum inzake gegevensverwerking gevoegd bij de Overeenkomst van toepassing, hetgeen geldt als een overeenkomst inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 28.3 AVG.
  • In ieder geval zal de Klant de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de AVG, naleven en hiertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen.
  • Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de Website kan de Consument de cookie policy van Table in a Box raadplegen: https://www.tableinabox.be/cookiepolicy.

 

 1. Klantendienst en alternatieve geschillenbeslechting
  • De klantendienst van Table in a Box is bereikbaar op het (binnen België) gratis telefoonnummer +32 (0)477 59 68 92 (bereikbaar op werkdagen van 09u00 tot 17u00), via e-mail op info@tableinabox.be of per post op het adres Venlaan 26, 2820 Bonheiden (BELGIË).
  • Het staat de Consument vrij om in geval van een geschil de (Belgische) Consumentenombudsdienst te contacteren m.o.o. de buitengerechtelijke regeling ervan (meer info hierover vindt u via deze link). Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de Consument bovendien een beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie (meer info hierover vindt u via deze link).

 

 1. Varia
  • De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden heeft op geen enkele wijze de nietigheid, ongeldigheid en/of niet-uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden tot gevolg. In geval één van de bepalingen enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden Partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen. De rechter heeft de bevoegdheid om de nietige, ongeldige of onafdwingbare bepaling zodanig aan te passen dat deze geldig en afdwingbaar wordt en tegelijk zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van Partijen.
  • Op geen enkele wijze kan enig doen of nalaten van Table in a Box of enige bepaling in de Overeenkomst worden beschouwd als een afstand van recht ten nadele van Table in a Box.

 

 1. Geschillen
  • Tenzij de Klant een Consument met woonplaats buiten België is, worden alle Overeenkomsten tussen Table in a Box en de Klant beheerst door Belgisch recht.
  • Tenzij de Klant een Consument is, zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Table in a Box territoriaal bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Table in a Box en de Klant.

 

 


 

 • BIJZONDERE BEPALINGEN – Diensten Table in a Box

 

 1. Algemeen
  • Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten met betrekking tot de verschillende Diensten van Table in a Box.
  • Deze bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op en gelden onverminderd de algemene voorwaarden van Table in a Box en maken een integraal deel uit van de Overeenkomst(en).
  • In geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst(en) en/of de algemene voorwaarden van Table in a Box (zie deel II. Algemene Bepalingen) en deze bijzondere voorwaarden hebben de bepalingen uit deze bijzondere voorwaarden steeds voorrang. De bepaling(en) van de Overeenkomst(en) die niet worden getroffen door deze bijzondere voorwaarden blijven ongewijzigd en onverkort van toepassing.

 

 1. Workshops
  • Workshops worden aangeboden op de maatschappelijke zetel van Table in a Box of op een locatie aangeduid door de Klant.
  • De prijs van een workshop is inclusief btw en materialen.
  • Een reservatie voor een workshop is pas definitief zodra de Klant de vergoeding integraal voldaan heeft. Table in a Box behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren indien de betaling nog niet gebeurd is op het ogenblik van de aanvang van de workshop.
  • Voor iedere workshop zijn er, tenzij anders overeengekomen of aangegeven, maximum 16 deelnemers toegelaten. Table in a Box kan de deelname van een Klant weigeren indien er geen beschikbare plaatsen meer zijn. In voorkomend geval brengt Table in a Box de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en betaalt zij iedere reeds ontvangen vergoeding binnen de tien (10) kalenderdagen integraal terug.
  • Indien een workshop aangeboden wordt op een door de Klant gekozen locatie:
   • zal de Klant de verplaatsingskosten van de instructeur vergoeden aan EUR 1,- excl. BTW per gereden kilometer (vanaf de maatschappelijke zetel van Table in a Box tot de door de Klant aangeduide locatie en, nadien, terug naar de maatschappelijke zetel van Table in a Box);
   • garandeert de Klant dat Table in a Box al haar taken tijdig, ten volle en op redelijke wijze kan uitvoeren (een aangepaste infrastructuur om de workshop mogelijk te maken) en zal hij Table in a Box alle gegevens en informatie bezorgen en de nodige medewerking verlenen om de workshop goed te laten verlopen en de uitvoering ervan te vergemakkelijken;
   • is de Klant als enige verantwoordelijk voor alle noodzakelijke verzekeringen, vergunningen en toelatingen dewelke noodzakelijk zouden zijn. Eventuele schadevergoedingen of boetes vallen integraal ten laste van de Klant en de Klant zal Table in a Box ter zake integraal vrijwaren.
  • Table in a Box heeft het recht om een door haar georganiseerde workshop te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum in geval van Overmacht (o.m. ziekte instructeur) of indien er minder dan 50% van het voorziene aantal deelnemers zich heeft ingeschreven. In voorkomend geval brengt Table in a Box de Klanten hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en, naargelang de situatie, betaalt zij iedere reeds ontvangen vergoeding integraal terug binnen de tien (10) kalenderdagen na de mededeling van de annulering, dan wel brengt zij de Klant binnen diezelfde termijn op de hoogte van de nieuwe datum.
  • Een klant kan zijn reservatie alleen schriftelijk annuleren en mits betaling van een schadevergoeding:
 • van 100% van de vergoeding indien niet of minder dan 24 uur voor de voorziene aanvang van de workshop wordt geannuleerd;
 • van 70% van de vergoeding indien wordt geannuleerd in de periode tussen 7 kalenderdagen en 24 uur voor de voorziene aanvang van de workshop;
 • van 35% van de vergoeding indien wordt geannuleerd meer dan 7 kalenderdagen voor de voorziene aanvang van de workshop.

Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Table in a Box om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

In geval van annulatie door de Klant zal Table in a Box de annulatie schriftelijk bevestigen.

 • Indien een Klant niet aan een workshop deelneemt (om welke reden dan ook), heeft hij het recht, mits hij Table in a Box hiervan minstens 24 uur voor de voorziene aanvang van de workshop schriftelijk op de hoogte brengt, om:
 • iemand anders in zijn plaats aan de workshop te laten deelnemen;
 • de benodigdheden en materialen hem per post te laten opsturen (op kosten van de Klant);
 • te verzoeken dat Table in a Box het betrokken stuk voor hem maakt. In voorkomend geval is de Klant, onverminderd de vergoeding zoals bepaald in Artikel 7, een door de Partijen overeen te komen vergoeding verschuldigd aan Table in a Box. Table in a Box zal pas tot levering van het stuk overgaan zodra de Klant deze vergoeding, vermeerderd met eventuele leveringskosten, integraal voldaan heeft.

In de situatie zoals bepaald in Artikel 21.8(a) en 21.8(b) blijft de volledige vergoeding verschuldigd en is Table in a Box niet verplicht enige terugbetaling uit te voeren.

 

 1. Materialen van Table in a Box
  • Indien de Klant gebruik maakt van materiaal dat toebehoort aan Table in a Box of dit materiaal van Table in a Box huurt, is zij verplicht om dit materiaal te gebruiken als een goede huisvader, overeenkomstig het normale gebruik voor dergelijk materiaal en de instructies van Table in a Box.
  • De Klant is gehouden de materialen onmiddellijk bij in ontvangst name te controleren op eventuele gebreken of niet‑conformiteit en dit in voorkomend geval, en alleszins voorafgaand aan het gebruik ervan, aan Table in a Box te melden. De Klant erkent dat bij ontstentenis aan enige melding (bvb. op de leverbon) het materiaal dat zij van Table in a Box ontvangt in perfecte staat is.
  • Indien de Klant gevraagd wordt om een leverbon af te tekenen, geldt de aftekening ervan als onweerlegbaar bewijs van de aanvaarding door de Klant van de ontvangst van de daarin vermelde materialen (zowel naar het vermelde aantal, als naar de perfecte staat ervan).
  • De Klant is, met uitzondering van verbruiksgoederen, verplicht het door hem gebruikte of gehuurde materiaal in dezelfde staat terug te geven aan Table in a Box. De Klant is verantwoordelijk voor enige schade, verlies of diefstal aan of van het aan haar toevertrouwde of verhuurde materiaal van Table in a Box en zal Table in a Box hiervoor integraal vergoeden.

 


 1. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

Beste Consument

 

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst met Table in a Box wilt herroepen (cf. Artikel 10 van de algemene voorwaarden van Table in a Box).

 

Aan BLYSTR BV, Table in a Box, Venlaan 26, 2820 Bonheiden (BELGIË), e‑mailadres: info@tableinabox.be, tel.: +32 (0)477 59 68 92 (bereikbaar op werkdagen van 08u00 tot 19u00).

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):

 

 • ………….………………………………………………………………………………………

 

 • ………….………………………………………………………………………………………

 

 • ………….………………………………………………………………………………………

 

 • ………….………………………………………………………………………………………

 

 • ………….………………………………………………………………………………………

 

 • ………….………………………………………………………………………………………

 

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

……………………………………………………….……………………………………………………

 

 

Naam/Namen Consument(en):

 

.…………………………………………………………………………………………………………….

 

Adres Consument(en):

 

………….…………………………………………………………………………………………………

                              

………….…………………………………………………………………………………………………

 

 

Handtekening van Consument(en) (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.